Salt Lake City, UT Location

4701 210 South, Salt Lake City, UT